Projekčná činnosť

Komplexné spracovanie predprojektovej a projektovej dokumentácie energetických stavieb, územno-plánovacej dokumentácie. Celá činnosť je previazaná s prácou projektantov ako aj inžinierskou činnosťou pri prejednávaní projektov so správcami inžinierskych sietí ako aj s orgánmi štátnej správy a samosprávy.


Tento proces pozostáva zo spracovania jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie:
 • dokumentácia pre územné konanie
 • dokumentácia pre stavebné konanie
 • dokumentácia pre realizáciu stavby
 • podklady pre kolaudačné rozhodovanie

Súčasťou činnosti sú tiež:
 • autorský dozor pri výstavbe
 • projektový manažment
 • spolupráca pri odstraňovaní vád a nedostatkov po dokončení stavby

Rozpis činností:

Projektovanie:
 • elektroinštalácie
 • trafostanice
 • prípojky nízkeho a vysokého napätia
 • požiarne signalizácie
 • bleskozvody
 • vzdušné a káblové vedenia vn, nn
 • rozvodne a transformovne vn/nn

Zabezpečujeme služby:
 • výstavba a údržba vzdušných vedení vn a nn
 • oprava káblových vedení vn, nn
 • výstavba a oprava trafostaníc a stožiarov
 • demontáž energetických zariadení
 • práce pod napätím na sieťach vn a nn
 • výstavba a údržba verejného osvetlenia
 • realizácia domových prípojok
 • revízia
 • regulácia a monitoring spotreby elektrickej energie
 • inžinierska činnosť
Copyright © 2013 CoolDesign.sk. Všetky práva vyhradena.